Zakon o inšpekciji dela

Že v marcu letošnjega leta je bil v uradnem listu RS objavljen novi Zakon o inšpekciji dela (ZID-), z veljavnostjo od 01.04.2014. Inšpektor na podlagi določil tega zakona opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonov od katerih so najpomembnejši ZDR, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o urejanju trga dela in Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno. Novost tega zakona je, da inšpektor poleg nalog inšpekcijskega nadzora daje tudi strokovno pomoč tako delodajalcem, kot tudi delavcem. Inšpektor je pri svojem delu inšpekcijskega nadzora povsem samostojen, kar pomeni, da mu je prepuščena prosta presoja kateri ukrep bo izrekel in s tem ali bo zahteval od kršitelja, da zagotovi izvajanje zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb ter splošnih predpisov. Skladno z mavedenim lahko določil rok za izvršitev posameznih ukrepov po odločbi in dolžnost poročanja(v 8 dneh) po preteku posameznega roka za njegovo izvršitev, ali pa izda prepovedno odločbo, s katero bo prepovedal opravljanje dela delavcev ali delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo, ali pa bo izrekel globo za prekršek.

Inšpektor izda prepovedno odločbo, ko je potrebno takojšnje ukrepanje in je prepoved takojšnja, to predvsem v primeru, ko grozi neposredna nevarnost za življenje delavcev, ko je delodajalec omogočil delo tujcu ali osebi brez državljanstva, v primeru zaposlitve na črno, če posebni predpisi določajo pristojnost inšpekcije za delo -delu otrok mlajših od 15 let in opravljanju dela na podlagi pogodb civilnega prava.

Zakon določa možnost pečatenja sredstev za delo, delovne prostore ter delovišča ali druge prostore, kar posledično pomeni tudi prekinitev električne energije in prekinitev telekomunikacijskih zvez. Ukrepa pečatenja se bo poslužil inšpektor kot stopnjevalnega ukrepa, ko  zavezanec po predhodno izdanih prepovednih odločbah ne bo odpravil nepravilnosti. Višina globe s katero se kaznuje zavezanec- pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost je določena glede na težo kršitve in znaša od 2.000 do  20.000 EUR.