Sklenitev POZ za delo na domu

Kakšni so pogoji za sklenitev POZ za delo na domu ter na kaj je potrebno biti pozoren ob sklepanju POZ za delo na domu (prostor, informacijska povezava, varovanje podatkov…)?

Odgovor pravnega strokovnjaka:

——————————————————————————————————————————–

Prvi pogoj, ki mora biti izpolnjen ob sklepanju POZ za delo na domu je, da je predmet dela na domu dopusten. Predmet je dopusten le, če se nanaša na delo, ki sodi v dejavnost delodajalca ali na delo, ki je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca.

Predmet dela na domu ne smejo biti dela, ki so škodljiva oziroma, če obstaja nevarnost, da postanejo škodljiva za delavca, ki dela na domu. Delodajalec mora pri sklenitvi spoštovati 71. člen ZDR, ki določa, da zakon ali drug predpis lahko določi dela, ki se ne smejo opravljati kot delo na domu (posebnega zakona ali predpisa, ki bi določal, katera dela se ne sme opravljati doma, v Sloveniji nismo sprejeli. Posamezni predpisi pa določajo prepovedi določenih del na domu).

Drugi pogoj, ki mora biti izpolnjen, se nanaša na izpolnitev delodajalčeve obveznosti, da o nameravanem delu na domu obvesti inšpektorat Republike Slovenije za delo. To obveznost je delodajalec s pisnim obvestilom inšpektoratu dolžan izpolniti že pred začetkom opravljanja dela na domu.

Delavec, ki je zaposlen na podlagi te vrste pogodbe in opravlja svoje delo na domu, uživa vse predpisane pravice iz ZDR, ki veljajo v običajnih POZ (dopust, regres, bolniški dopust).

Med delodajalcem in delavcem se morajo s POZ urediti vse pravice, obveznosti in pogoji, ki so odvisni od narave dela na domu. Delavec ima pravico do nadomestila za uporabo svojih sredstev pri delu na domu. Višino tega nadomestila določita delavec in delodajalec v POZ. Delodajalec pa je delavcu dolžan zagotavljati varne pogoje za delo na domu, kar pomeni da je delodajalec dolžan po 14. členu Zakona o varnosti in zdravja pri delu in Pravilnika o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja, izdelati in sprejeti izjavo o varnosti v pisni obliki in jo ob vsaki novi nevarnosti ter povečanju tveganj dopolnjevati.

Delodajalec je po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu dolžan opravljati nadzor delovnega okolja, saj je to v njegovem interesu, ker objektivno odgovarja za škodo, ki jo delavec utrpi na delu ali v zvezi z delom.