Porodniški dopust – odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga je nesporno, da  delodajalec ni spoštoval določil 115. člena ZDR-1, ki določa da delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavki v času nosečnosti, ter v času ko izrablja starševski dopust v obliki polne odsotnosti z dela, ter še en mesec po izrabi tega dopusta.

V konkretnem primeru to pomeni, da delodajalec odpovedi ne bi smel vročiti 27.06.2014, ko je prvi dan dela po porodniškem dopustu, temveč bi  odpoved lahko vročil šele en mesec po tem datumu, to je 27.07.2014. Do datuma  27.07.2014, je delavka zaščitena in delodajalec ne sme posegati v njendelovnopravni položaj.
Ker je racionalzacija poslovanja v domeni delodajalca se v to ne moremo spuščat, saj tudi sodišče odločitev o tem prepušča delodajalcu, vendar pa se  zaradi prej navedenega vsaj za 1 mesec podaljša delovno razmerje pri delodajalcu, pri čemer delavko lahko, v kolikor za njo nima dela, lahko pusti doma vendar je dolžan izplačati nadomestilo plače v višini, kot je dogovorjena v pogodbi o zaposlitvi.

Delodajalec pa v zapisu odpovedi mora izpolniti obveznosti, ki mu jo v tretjem odstavku 87. člena nalaga ZDR-1 in sicer da delavca že v odpovedi pisno obvesti o obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve, pa tudi ne obveznosti, ki mu jo nalaga sedmi odstavek 91. člena ZDR-1, da o začetku teka odpovednega roka obvesti ZRZS o odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu, če mu ni ponudil druge ustrezne zaposlitve. Zaradi vključevanja v ukrepe na področju trga dela, mora delodajalec delavcu omogočiti odsotnost z dela najmanj en dan na teden, pri čemer je delavec za čas take odsotnosti upravičen do 70% nadomestila plače (drugi in tretji odstavek 97. člena ZDR-1).

Menimo ,da obstaja zakonska podlaga da se o navedenih kršitvah obvesti delodajalca, da jih odpravi in da, kot smo že navedli, odpovedni rok lahko prične teči šele od 27.07.2014 dalje .Vsako nasprotno ravnanje pomeni hudo kršitev določil ZDR-1 in v primeru ukrepanja inšpektorja za delo tudi globo, ki jo je delodajalec dolžan plačati zaradi kršenja vaših pravic.