Odpoved POZ v primeru likvidacije podjetja

Je pri odpovedi POZ v primeru likvidacije podjetja kakšen izbirni postopek ali je odločitev delodajalca, katerim delavcem bo odpovedal POZ  v postopku likvidacije ter kako je s pravnim varstvom?

ZDR ne določa več, da zaradi postopka sodne likvidacije preneha delovno razmerje vsem zaposlenim delavcem, temveč le tistim, za katere obstajajo resni razlogi v zvezi z operativnimi potrebami delodajalca in njihovo delo dejansko ni več potrebno.

Likvidacijski upravitelj bo moral izpeljati postopek ugotavljanja presežnih delavcev v skladu z ZDR in bo moral tako v primeru prenehanja zaposlitve večjega števila delavcev o tem čim hitreje pisno obvestiti reprezentativni sindikat, s katerim se bo moral posvetovati o razlogih za prenehanje potreb po delu delavcev; številu in kategorijah vseh zaposlenih delavcev; o predvidenih kategorijah presežnih delavcev in roku v katerem bo prenehala potreba po delu delavcev, pa tudi o predlaganih kriterijih za določitev presežnih delavcev.

Odpovedni rok v primeru likvidacije je 15 dni in velja za vse delavce. Delavci pa imajo v primeru likvidacije pravico do odpravnine po 109. členu ZDR.