Ocenjevanje delovne uspešnosti

Ali lahko delodajalec z ocenjevanjem posameznega delavca -način ocenjevanja je opredeljen v internem aktu – delavcu izkaže negativno oceno in mu s tem zniža osnovno bruto plačo?

Odgovor pravnega strokovnjaka:

Po določilih 126- člena ZDR, je plača sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali Pogodbo o zaposlitvi. Če delavec dela ne opravlja zadovoljivo, je njegova osnovna plača lahko manjša, vendar ne more biti manjša, kot je določena v kolektivni pogodbi ali zakonu. Delodajalec  je v skladu z določili 1. odstavka 126. člena Zakona o delovnih razmerjih dolžan pri plači upoštevati minimum določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajalca. Gre za minimalno plačo, ki je določena v Zakonu o minimalni plači ali izhodiščno oziroma najnižjo osnovno plačo v posameznem tarifnem razredu kolektivne pogodbe. Minimalna plača je tisti spodnji nivo višine plače delavca, pod  katerega delodajalec pri izplačilu plače ne sme iti.

Delovna uspešnost delavca je ocenjena negativno, če z delavčevim delom niso bili doseženi vnaprej določeni rezultati. Za zakonitost ocenjevanja dela delavca mora delodajalec uporabljati merila, ki so ustrezna. Ustrezna pa so le takrat, ko večina zaposlenih s svojim delom ta merila dosega. Pogoj da delodajalec lahko delavcu zaradi negativne ocene zniža osnovno bruto plačo je opredelitev takega znižanja v kolektivni pogodbi dejavnosti, kar natančneje pomeni, če kolektivna pogodba dejavnosti, ki delodajalca zavezuje, ne predvideva možnosti znižanja osnovne plače delavca iz naslova delovne uspešnosti, je znižanje osnovne bruto plače delavcu nezakonito.