Objava prostega delovnega mesta

Objavili smo prosto delovno mesto pri Zavodu RS  za zaposlovanje. Prijavilo se je več kot 100 ljudi. Opravili smo ožji izbor in povabili na razgovor le 10 ljudi. Ali je takšno početje diskriminatorno napram ostalim kandidatom, oz. ima delodajalec pravico, da povabi na razgovor le določene delavce?

Delodajalec ima pravico da kljub izpolnjevanju pogojev ne izbere prijavljenega kandidata, če v postopku ugotovi, da kandidat kljub izpolnjevanju razpisnih pogojev, njegovim potrebam ne ustreza. Da pride do takega zaključka, ni dolžan opraviti razgovora s kandidati, saj ta ni predpisan z nobenim predpisom. Ne glede na pogodbeno svobodo delodajalca, ki ima pravico do proste odločitve, s katerim kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dela, bo sklenil POZ, pa delodajalca omejujejo nekatere določbe ZDR s:

  • prepovedjo diskriminacije (6. člen ZDR),
  • prepovedjo objave prostega delovnega mesta samo za ženske ali moške (25. člen ZDR),
  • prepovedjo pogojevanja sklenitve POZ s pridobitvijo podatkov, ki jih delodajalec ne sme zahtevati od kandidata (26. člen ZDR) in

sposobnostjo kandidata za sklenitev POZ  (19. oziroma 21. člen ZDR). 19. člen se nanaša na sklepanje POZ  z osebo, ki še ni dopolnila 15 let, 21. člen pa na sklenitev POZ  s tujcem, ki mora biti sklenjena v skladu s posebnim zakonom, ki ureja zaposlovanje tujcev.

Nesporno je, da mora izbrani kandidat izpolnjevati pogoje za opravljanje dela na delovnem mestu oziroma vrsti dela, kar pomeni pogoje predpisane s kolektivno pogodbo in splošnim aktom delodajalca, delodajalec pa mora upoštevati tudi prednostno pravico pri zaposlitvi delavcev, ki jim je bila odpovedana POZ  iz poslovnega razloga (102. člen ZDR).

Zapisano pomeni, da delodajalec ne ravna  diskriminatorno napram kandidatom, ki so se na objavljeno prosto delovno mesto prijavili, pa jih ni povabil na razgovor, če je  pri tem upošteval vse zgoraj navedene prepovedi.