Nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu

a) Pogodba o zaposlitvi za določen čas

Pogodba o zaposlitvi (POZ)  za določen čas bo podaljšana še za porodniški dopust (1 leto)  brez razpisa (24. člen ZDR).  Vzrok za sklenitev pogodbe za določen čas je nadomeščanje delavke v času bolniškega staleža. Ali je potrebno za podaljšanje pogodbe za določen čas izdati aneks o vzroku podaljšanja  (nadomeščanje začasno odsotnega delavca) ali celo novo pogodbo?

24. člen ZDR med izjemami od obveznosti objave prostega delovnega mesta dovoljuje  sklenitve POZ za določen čas za nadomeščanje začasno odsotnega delavca. V takem primeru je potrebno z delavcem skleniti novo POZ, v njej pa navesti konkretno katerega delavca bo nadomeščal in čas nadomeščanja.
53. člen ZDR določa omejitve sklepanja POZ za določen čas, kar pomeni, da delodajalec ne sme skleniti 1 ali več zaporednih POZ za določen čas z istim delavcem in za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot 2 leti, razen v primerih ki jih določa ZDR v 2., 4., 5. in 20. alineji prvega odstavka 52. člena. Med izjemami, za katere omejitev sklepanja POZ za določen čas ne velja, je tudi nadomeščanje začasno odsotnega delavca.

Če povzamem, je potrebno  skleniti novo pogodbo za čas nadomeščanja delavca v času bolniškega staleža, saj podaljšanje že sklenjene POZ ne bi bilo zakonito.

b) Obveznost poimenske navedbe delavke, ki se jo nadomešča v času porodniškega dopusta

Delodajalec je z delavko sklenil POZ za določen čas za čas  nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu. Zanima ga ali je potrebno v POZ poimensko navesti delavko, ki jo nadomešča?

Delodajalci naj bi praviloma sklepali z delavci POZ za nedoločen čas. POZ za določen čas pa se sme sklepati le v primerih, ki so v 52. Členu ZDR taksativno določeni. Če gre za manjšega delodajalca so taki primeri lahko določeni tudi v kolektivni pogodbi dejavnosti, ki delodajalca zavezuje glede na opravljanje dejavnosti.

ZDR med taksativno naštetimi primeri, v katerih se lahko sklene POZ za določen čas, določa tudi nadomeščanje odsotnega delavca. Ker ZDR pri sklepanju POZ zahteva jasno navedbo razloga zaradi katerega se sklepa POZ za določen čas, je sodna praksa zavzela stališče, da je potrebno v taki pogodbi poimensko navesti delavko, ki se nadomešča in tudi čas trajanja nadomeščanja (VII Ips 118/2001, VII Ips 423/2006). Razlog za tako zahtevo je v tem, da bo delavki, ki sklepa POZ  za določen čas z vrnitvijo delavke, ki jo nadomešča, delavno razmerje prenehalo, zato mora vedeti, katero delavko nadomešča. Glede na sodno prakso, gre torej sklepati, da je pogodba za nadomeščanje začasno odsotne delavke, brez poimenske navedbe le te lahko sklenjena nezakonito, saj je bilo v primeru opustitve te navedbe POZ sklenjena za določen čas s sodbo sodišča prekvalificirana v POZ za nedoločen čas.

Kako bi sodišče odločilo v posameznem primeru, je težko reči, saj zadeve obravnava od primera do primera. Res pa je da iz večine sodb izhaja, da je delodajalec dolžan  navesti delavca, ki se nadomešča, da bi delavec, ki sklepa POZ za določen čas, vedel kdaj mu bo POZ  prenehala. Taka sodna praksa pa naj bi tudi preprečevala zloraba pri sklepanju POZ za določen čas.