Letni dopust

Delavec ima v vsakem koledarskem letu pravico do letnega dopusta, ki ne sme biti krajši kot 4 tedne, ne glede na to, ali delavec dela poln ali krajši delovni čas.

Minimalno število delovnih dni dopusta je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu, kar pomeni, da če bo delavec delal 5 dni v tednu bo imel minimalno 20 dni letnega dopusta. V kolikor bo delal 2 delovni soboti bo imel 22 dni letnega dopusta in v primeru, ko bo delal vse sobote, bo imel najmanj 24 dni letnega dopusta. Navedeno število dni letnega dopusta je minimalno. Zakon o delovnih razmerjih pa daje pravico do najmanj 3 dodatnih dni letnega dopusta naslednjim kategorijam delavcev:

  • starejšemu delavcu invalidu,
  • delavcu z najmanj 60% telesno okvaro,
  • delavcu, ki neguje in varuje otroka z duševno ali telesno prizadetostjo.

Delavec ima tudi pravico do 1 dodatnega dneva letnega dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti – ta pravica pripada tako materi, kot tudi očetu. Daljše trajanje letnega dopusta je lahko določeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Delodajalec je dolžan delavca najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Globa za neizpolnitev te obveznosti, za katero delodajalca kaznuje inšpektor za delo je po 231. členu ZDR od 750 do 2000 EUR.

Letni dopust je plačan. Čeprav delavec v času letnega dopusta ne dela, mu je delodajalec za čas letnega dopusta dolžan plačati nadomestilo plače.

MENJAVA ZAPOSLITVE MED LETOM

Če delavec med koledarskim letom spremeni delodajalca, mu je vsak delodajalec dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela letnega dopusta glede na trajanje zaposlitve delavca pri posameznem delodajalcu v tekočem koledarskem letu, razen če se delodajalec in delavec ne dogovorita drugače.