29. novembra začnejo veljati spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1E, Uradni list RS, št. 91/11)

Novela zakona določa, da ustanovitelj, družbenik, član poslovodstva ali organa nadzora družbe ne more bit fizična ali pravna oseba, ki je bila član poslovodstva ali organa nadzora velike, srednje oziroma majhne družbe, nad katero je bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja. Navedena prepoved prav tako velja za osebe, ki so opravljale funkcijo poslovodstva ali nadzornega organa, kadarkoli v obdobju 2 let pred začetkom postopka insolventnosti ali postopka prisilnega prenehanja.

Ne glede na navedeno, lahko sodišče, v primeru da član poslovodstva oziroma organa nadzora družbe dokaže, da je ravnal kot skrben in vesten gospodar, dovoli ustanovitev družbe. V nasprotnem primeru pa lahko sodišče, pristojno za odločanje v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po uradni dolžnosti taki osebi odvzame pooblastilo oziroma upravičenje za vodenje poslov, oziroma jo odpokliče z  mesta člana organa nadzora v vseh družbah, kjer je taka oseba opravljala funkcijo člana poslovodstva oziroma nadzora organa družbe.